دوفصلنامه ادب‌نامه تطبیقی (CLK) - اهداف و چشم انداز