دوفصلنامه ادب‌نامه تطبیقی (CLK) - واژه نامه اختصاصی