دوفصلنامه ادب‌نامه تطبیقی (CLK) - فرایند پذیرش مقالات